Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 335)

335 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16/07/2004
Resmi Gazete No: 25524

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara,yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’ sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(*) ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

-2004 yılında, Türkiye genelinde vergi dairelerinde yapılacak açıklamanın 16 Ağustos 2004 ila 15 Eylül 2004 tarihleri arasında, 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yapılması,

-Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 75 milyar TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

-Yapılacak açıklamada, 31/12/2003 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 1/7/2004 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2003 – 31/5/2004 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

-Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Defterdarlıklar tarafından hazırlanan listelerin bir örneğinin bundan böyle (Gelirler Genel Müdürlüğü, İstatistik Araştırma Şube Müdürlüğü, İlkadım Caddesi Dikmen/ANKARA) adresine gönderilmesi,

-Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezaların alınmaması

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

 

 

(*) 27.01.2001 tarih ve 24300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.