Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 351)

351 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13/10/2005
Resmi Gazete No: 25965

 

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmiş ve bu mecburiyete ilişkin usul ve esaslar 340(2) ve 346(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.
346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aktif ve ciro toplamları esas alınmak suretiyle gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerini; özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri için ise aktif ve ciro toplamlarına bakılmaksızın bu vergilerin beyannamelerini elektronik ortamda verme mecburiyeti getirilmiştir.

Daha sonra konuya ilişkin olarak aynı Kanunun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci ve “Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza” başlıklı mükerrer 355 inci maddelerine 21.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5398(4) sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle birer fıkra eklenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin sonuna eklenen fıkrada, kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilere elektronik ortamda iletileceği, bu iletinin tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçeceği hükmüne yer verilmiştir.

Mükerrer 355 inci maddede yapılan yeni düzenleme ile de elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası miktarının beyannamenin kanunî süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takîp eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki maddelerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni sürelerinden sonra da elektronik ortamda kabul edilebilmesine ilişkin teknik yapı oluşturulmuştur. Bu nedenle, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde isterse kanuni süresinden sonra kendiliğinden ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannameler elektronik ortamda kabul edilebilecek ve verilme tarihleri dikkate alınarak gerekmesi halinde adlarına mükerrer 355 inci madde gereğince özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aktif ve ciro toplamları belirtilen hadleri aşan ve bu nedenle beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, Tebliğde belirtilen beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. Söz konusu zorunluluğa beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin sonuna kadar riayet etmeyenlere her halükârda mükerrer 355 inci maddede yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik ortamda vermek zorunda oldukları beyannamelerini kanunî süresi içerisinde vermeyip kanunî süresinin sonundan başlayarak birinci 15 günlük süre içerisinde ve elektronik ortamda vermeleri halinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde belirtilen ve mükelleflerin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası miktarları 1/4 oranında; bunu takîp eden ikinci 15 günlük süre içerisinde vermeleri halinde ise bu ceza miktarları 1/2 oranında uygulanacaktır.

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik ortamda vermek zorunda oldukları beyannamelerini kanunî süresi içerisinde vermemekle beraber kanunî süresinin sonundan başlayarak birinci ve ikinci 15 günlük sürelerin her ikisinde ve elektronik ortamda vermemeleri veya birinci ve ikinci 15 günlük sürelerin dolmasından sonra elektronik ortamda göndermeleri durumunda ise Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve mükelleflerin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

(1) 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

(2) 30.09.2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

(3) 03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

(4) 21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.