Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 52)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 52)

52 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 29/06/1961
Resmi Gazete No:

 

Bilindiği gibi 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ziraî kazançlar vergi mevzuuna alınmış bulunmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 243 üncü maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun ziraî kazançlar hakkındaki hükümlerine mütenazır olarak, ziraî işletmeleri gelir vergi kanununda belirtilen ziraî işletme büyüklüğü ölçülerinin üstünde bulunan çiftçiler için ekim ve sayım beyanı ihdas edilmiştir.
Çiftçilerden ziraî faaliyetlerinin nev’i ve ölçüleri hakkında bu şekilde bilgi istenmesinden maksat, Gelir Vergisi Kanununun 112 nci maddesine tevkifan asgarî kazanç miktarlarının tesbitinde ziraî işletme kapasitelerinin önceden bilinmesi zaruretidir.

Ekim Sayım Beyanının Şumulü :

Vergi Usul Kanununun 243 üncü maddesinde belirtildiği gibi, ekim sayım beyanı sadece, ziraî işletmeleri Gelir Vergisi Kanununda belirtilen ziraî işletme ölçülerinin üstünde bulunan çiftçiler tarafından yapılacaktır. Ziraî faaliyet nev’ileri, Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde sayılan ziraî faaliyet nev’ilerinin herhangi birisinin şumulüne girmediği hallerde ekim sayım beyanı mükellefiyetinin tayini için, Gelir Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen ziraî mahsul satışlarının toplamına bakılacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun yukarıda zikredilen maddelerindeki muafiyet hadlerinin altında bulunan çiftçiler ekim sayım beyanına tabi değildir.

Gelir Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi ile ortaklıklarda muafiyetin tayininde, işletme büyüklüğü ve satış tutarları ölçülerinin toplu olarak nazara alınacağı hükme bağlandığından, ekim ve sayım beyanı mükellefiyetinin tesbitinde de bu esasa uygun olarak hareket edilmesi lâzımdır.

Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde, kollektif şirketler ile komandit şirketlerin ziraî faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi sayılmıyacağı ve ortakların bu şirketlerden aldığı hisselerin ticarî kazanç addolunacağı açıklanmış bulunduğundan, gerek kollektif ve komandit şirketler ve gerekse bunların ortakları ortaklıkla ilgili ziraî faaliyetlerinden dolayı ekim ve sayım beyanında bulunmıyacaklardır.

Gelir Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde, aile reisi beyanına tabi ziraî gelirlerde muafiyetin tayininde işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarlarının aile reisi, eş ve küçük çocuklar için toplu olarak nazara alınacağı belirtilmiştir. Bu itibarla aile reisi beyanına tabi ziraî gelirlerde ekim ve sayım beyanı mükellefiyetinin tesbitinde, aile reisi, eş ve küçük çocukların işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarları ölçülerinin toplu olarak hesaplanması gerekmektedir.

Ekim ve Sayım Beyanı Zamanı :

Vergi Usul Kanununun 243 üncü maddesinde, ekim ve hayvancılık faaliyetleri için ekim ve sayım beyanı zamanının Kasım ayı olduğu tasrih edilmiş ve bunlar dışında kalan diğer ziraî faaliyetlerde beyan zamanının Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca tesbit edileceği belirtilmiştir.

Bu hükme istinaden, ekim ve hayvancılık dışında kalan diğer ziraî faaliyetlerde ekim ve sayım beyanı zamanı Bakanlığımız ile Tarım Bakanlığı arasında yine Kasım ayı olarak kararlaştırılmıştır. Bu itibarla bütün ziraî faaliyet kolları için Ekim ve Sayım beyanı müddeti her senenin Kasım ayıdır.

Ekim ve Sayım Beyanına Yardım :

Vergi Usul Kanununun 243 üncü maddesi ile, kayıt işlerini kendi imkânlariyle tekemmül ettiremiyecek durumda olan muhtarlıklara Valiliklerce gerekli yardımda bulunulacağı hükme bağlanmıştır.

Ekim ve sayım beyanı işlerinin zamanında ve aksamadan yürütülmesinin temini için Valiliklerce gerekli tedbirlerin alınması lâzım gelmektedir. Bu meyanda :

A _ Okuma yazma bilen muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bulunmayan köylerde, ekim ve sayım defterlerinin ve sair evrakın tanzimi için o köyde vazifeli memurlar görevlendirilmelidir. Ekim ve sayım defterlerini gereği veçhile tanzim edecek şekilde okuma yazma bilen şahısların bulunmadığı tesbit edilen köylere kaza merkezleri veya yakın köylerden okuma yazma bilen şahıslar veya memurlar gönderilmek suretiyle defterlerin vesair evrakın bunlar marifetiyle tanzimi temin edilmelidir.

B _ Ekim ve sayım beyanı zamanından önce vilâyet veya kaza merkezlerinde köy veya mahalle muhtarlarının toplanması suretiyle, bunlara ekim ve sayım defteri, davet varakaları, bildirme varakaları, ekim sayım tutanaklarının tanzim şekli vesair işlemler hakkında bilgi verilmelidir.

Ekim ve sayım beyanındaki hizmetleri dolayısiyle muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine verilecek ücret ile okuma yazma bilen şahısların bulunmadığı köylerde yapılacak ekim ve sayım beyanında çalışmak üzere gönderilen şahıs ve memurlara verilecek harcırahlar hakkında Bakanlığımızca tesbit olunan esaslar bilâhare bildirilecektir.

Ekim ve Sayım Beyanında Kullanılacak Basılı Kâğıtlar :

Her sene yapılacak ekim ve sayım beyanlarında kullanılmak üzere, ekim ve sayım defterleri; davet varakaları, bildirme varakaları, ekim sayım tutanakları ve ekim sayım makbuzları hazırlanmış bulunmaktadır.

Bu basılı kâğıtların kullanılması ve düzenlenmesinde riayet edilecek esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1. Ekim ve Sayım Defteri :

A _ Kullanma sahası : Ziraî işletmeleri Gelir Vergisi Kanununda belirtilen ziraî işletme büyüklüğü ölçülerinin üstünde bulunan çiftçiler ekim ve sayım beyanına tabidir.

Ekim, hayvancılık ve diğer ziraî faaliyetlerde bulunan bu çiftçilerin yapacakları ekim ve sayım beyanlarında (Örnek gelir 38 numaralı) ekim ve sayım defteri kullanılacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde kayıtlı küçük çiftçi muaflığına ait işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır :

Birinci gurup : Hububat, afyon, ayçiçeği ziraatinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 150 dönümü,

İkinci gurup : Bakliyat, pamuk, pancar, susam, tütün ve keten ziraatinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 60 dönümü,

Üçüncü gurup : Çeltik ve sebze ziraatinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 30 dönümü,

Dördüncü gurup : Meyva verebilecek hale gelmiş bağ, incir ve fındık ziraatinde yüz ölçümü toplamı 30 dönümü,

Beşinci gurup : Meyva verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 800 ağacı veya narenciyede 400 ağacı,

Altıncı gurup : Diğer meyva ve mahsul ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 15 dönümü,

Yedinci gurup : Büyük baş hayvan sayısı 25 adedi veya küçükbaş hayvan sayısı 100 adedi,

aşmamak. Bu hadleri aşanlar ekim ve sayım beyanına tabi olacaklardır.

Yukarıda yazılı ziraat guruplarından bir kaçının bir arada yapılması halinde her bir gurup için belirtilmiş olan ölçüler ayrı ayrı aşılmadığı takdirde muaflık devam eder.

Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen işletme büyüklüğü ölçülerine dahil olmayan ziraî faaliyet nev’ileri için beyan mükellefiyeti, bu kanunun 13 üncü maddesinde zikredilen 15 bin liralık yıllık satış bedeli tutarı haddine göre tayin edilecektir.

B _ Şekli ve düzenlenmesi : Ekim ve sayım defteri üç yapraklık takımlardan ibaret olup, tatbikatta kolaylık sağlamak üzere üçer yapraklı takımlardan 25 veya 10 adedi bir arada ciltlenmiştir.

Her defterin üç yapraktan ibaret takımlarında müteselsil sıra numaraları mevcuttur.

Her beyan için kopye kalemi ile sahife aralarına karbon kâğıdı konulmak suretiyle üç yapraktan müteşekkil bir takım düzenlenecektir. Defterin :

1 inci yaprağı (Vergi Dairesine verilecek ekim ve sayım defteri) , 2 nci yaprağı (Mükellefe verilecek ekim ve sayım ilmühaberi) ve 3 üncü yaprağı (Muhtarlıkta kalacak ekim ve sayım defteri) başlıklarını taşımaktadır. Mükellefe verilecek (Ekim ve sayım ilmühaberi) yaprağının üst köşesinde siyah bir şerit mevcut olup, başlıklar hariç üç yaprak muhteviyatı da bir birinin aynıdır. Muhtarlıkta kalacak olan üçüncü yapraklar ciltden ayrılmıyacak ve dip koçanı teşkil edecektir.

_ Muhtarlık adı tablosuna : Beyanın yapıldığı muhtarlığın adı,

_ Vergi dairesi tablosuna : Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

_ Beyan devresi tablosuna : Beyanın yapıldığı sene,

_ Çiftçinin ziraî işletmesinin bulunduğu yer tablosuna : Ziraî işletmenin veya gezginci hayvancılıkta kışlığın bulunduğu yer,

_ Başka yerdeki ziraî işletmeler tablosuna : Bunların bölgesinde bulunduğu muhtarlığın adı,

_ Aile reisi beyanına tabi ziraî kazançlarda eşin ve çocukların adı ve soyadı tablosuna: Ziraî kazançları aile reisi tarafından bildirilecek birlikte yaşayan eş ve velâyet altındaki çocukların ad ve soyadları,

_ Adî ortaklıklarda diğer ortakların adı ve soyadı tablosuna : Ortakların (Yarıcılar dahil) adı, soyadı, ikametgâh adresi ve hisse miktarları,

yazılacaktır.

Defterde ziraî faaliyet nev’ileri tablolar halinde guruplandırılmıştır. Her tablonun üstünde ziraî faaliyet ve mahsul nevilerinin dahil olduğu gurupların isimleri yazılıdır. Bu guruplama, 15 Haziran 1961 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Ziraî Kazanç Ölçülerinin Tesbiti hakkındaki Yönetmeliğe ekli 1 numaralı listede kayıtlı ziraî faaliyet sahaları ve mahsullerine ait tasnife mütenazır olarak yapılmıştır.

Su mahsulleri istihsali, kara avcılığı ve ziraat sanatları gibi ziraî faaliyet nevileri için istihsal kapasitesi hakkında fikir verecek kıstasların çok çeşitli ve değişik olması göz önünde tutularak, defterin ilgili tablolarında bunlara ait birimler tadadî olarak gösterilmemiştir. Bu faaliyet nevilerine ait tablolara faaliyet nev’i ve mahallerinin hususiyetlerine göre istihsal kapasitesi hakkında bir fikir verecek bilgiler kaydedilecektir.

Tatbikatta kolaylık sağlamak üzere, her guruba dahil ziraî faaliyet ve mahsul nevilerinin en önemlilerinin isimleri deftere matbu olarak yazılmıştır. İsimleri matbu olarak yazılı bulunmayan ziraî faaliyet ve mahsul nevileri, defterin ilgili bulunduğu guruba ait tabloların boş bırakılan hanelerine yazılacaktır. Çiftçiler tarafından beyan edilen bilgiler de aynı şekilde ilgili bulundukları ziraî mahsul ve faaliyet nevilerinin karşılarındaki (Dönüm, adet) gibi başlıklar taşıyan tablolara kaydedilecektir.

Beyana takaddüm eden vergilendirme dönemi içindeki satışların tutarı tablosuna : Beyanın yapıldığı seneden önceki senede satılan ziraî mahsullerin cinsi, miktarı ve satış bedeli yazılacaktır.

C _ Beyan Zamanı ve Şekilleri : Yukarıda açıklandığı gibi bütün ziraî faaliyet kolları için beyan zamanı her senenin Kasım ayının 1 inci gününde başlar ve sonuncu gününde nihayete erer. Ekim ve sayım beyanı sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Her iki beyan şeklinde defterde yapılacak kayıtlar aşağıda izah edilmiştir.

_ Sözlü beyan : Ekim ve sayım beyanına tabi çiftçiler ziraî faaliyetlerinin (Gezginci hayvancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy ve mahalle muhtarlıklarına müracaat ederek ekim ve sayım defterine gerekli bilgileri yukarıda belirtilen esas dairesinde yazdıracaklardır. Müteakiben defteri tanzim eden tarafından defterin (Beyan tarihi) hanesine sözlü beyanın yapıldığı tarih ve (beyanın şekli) hanesine (sözlü) kelimesi kaydedilecektir.

Defterin birinci ve üçüncü yapraklarında bulunan beyanı yapanın imzası, mühür veya parmak izi hanesine : Çiftçi imzasını atacak, mühür veya parmak izini basacaktır.

Defterin bir takım teşkil eden her üç yaprağında bulunan (Tasdik olunur) ibaresinin altına : Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri imzalarını atacak veya şahsî mühürlerini basacaklardır. Ayrıca buraya muhtarlık mühürü de basılacaktır.

Bu suretle tekemmül eden defterin (Ekim ve sayım ilmühaberi) başlıklı yaprağı beyanda bıulunan çiftçiye verilecek ve diğer taraftan (Vergi dairesine gönderilecek ekim ve sayım defteri) başlıklı yaprağı da ciltden koparılarak muhtar tarafından muhafaza edilecek ve zamanı gelince vergi dairesine teslim edilecektir. Defterin (Muhtarlıkta kalacak ekim ve sayım defteri) başlıklı yaprağı dip koçanında muhtar tarafından muhafaza edilecektir.

_ Yazılı beyan : Yazılı olarak beyanda bulunmak isteyen çiftçiler herhangi bir vergi dairesine müracaatla bir takım ekim ve sayım defteri talep edeceklerdir. Vergi daireleri bu gibi talepleri daima aynı cilt içinde bulunan defterlerden karşılıyacaklar ve ekim ve sayım defterleri tevziatına tahsis ettikleri zimmet defterine (Mükellefin adını ve soyadını, hesap numarasını, teslim tarihini ve defterin sıra numarasını) kaydedecekler ve mükellefin imzasını alacaklardır.

Defter yazılı olarak beyanda bulunacak çiftçi tarafından yukarıda belirtilen esaslar dairesinde düzenlenecektir. Defterin (Beyan tarihi) hanesi boş bırakılacak (Beyanın şekli) hanesinin karşısına (yazılı) kelimesi kaydedilecektir.

Defterin 1 inci ve 3 üncü yapraklarındaki çiftçinin imzası, mühürü veya parmak izi hanesine : Çiftçi imzasını atacak, mühür veya parmak izini basacaktır.

Müteakiben ekim ve sayım defterinin her üç nüshası da iadeli taahhütlü olarak ziraî faaliyetin (Gezginci hayvancılıkta kışlağın) bulunduğu köy veya mahallenin muhtarlığına gönderilecektir. Ekim ve sayım defterini muhtevi zarfın postaya verilme tarihi beyan tarihi sayılacaktır.

Yazılı ekim ve sayım beyanını alan ilgili muhtarlık, defterin (beyan tarihi) hanesine : zarfın üstündeki posta damgası tarihini defterin her üç yaprağına yazacak ve zarfı vergi dairesine verilecek birinci yaprağa bağlıyacaktır. Defter takımının her üç yaprağında bulunan (Tasdik olunur) ibaresinin altına : Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri imzalarını atacak veya şahsî mühürlerini basacaklardır. Ayrıca buraya muhtarlık mühürü de basılacaktır.

Bu suretle tekemmül eden defterin (Ekim ve sayım ilmühaberi) başlıklı yaprağı posta iade kuponundan istifade edilmek suretiyle posta ile çiftçinin adresine gönderilecektir. Diğer taraftan defterin (Vergi dairesine gönderilecek ekim ve sayım defteri) başlıklı yaprağı ile posta zarfı muhtar tarafından ayrı bir yerde muhafaza edilecek ve zamanı gelince vergi dairesine teslim edilecektir. Defterin (Muhtarlıkta kalacak ekim ve sayım defteri) başlıklı yaprağı dip koçanında muhtar tarafından muhafaza edilecektir.

Muhtar ve ihtiyar heyetlerince verilen ekim ve sayım ilmühaberleri icin ücret alınmaz. Ekim ve sayım beyanları ile ilmühaberler hiç bir resim ve harca tabi değildir.

_ Gecikmiş veya noksan beyanlar : Ekim ve sayım beyanı müddeti olan Kasım ayının geçmesinden sonra muhtar ve ihtiyar heyetlerince, Vergi Usul Kanununun 245 inci maddesine tevfikan yapılan davet üzerine beyanda bulunan veya beyanlarını düzelten çiftçiler için yukarıda belirtilen esaslar dairesinde üç yapraktan ibaret ayrı bir ekim ve sayım defteri takımı tanzim edilir. Bu gibi hallerde defterin baş tarafına (Davet üzerine) ibaresi yazılır.

_ Adî ortaklıklarda beyan şekli : Adî ortaklıklarda beyanın ortaklardan biri tarafından yapılması kâfidir. Bu takdirde diğer ortakların adı ve soyadı, ikametgâh adresleri ve ortaklıktaki hisseleri deftere kaydedilecektir. Adî ortaklıklar için yukarda belirtilen esas dairesinde üç yapraktan ibaret ayrı bir ekim ve sayım defteri takımı tanzim edilecektir.

_ Aile reisi beyanında beyan şekli : Aile reisi beyanına tabi ziraî gelirlerde ziraî kazancı olan eş ve küçük çocukların ziraî faaliyetleri aile reisi tarafından beyan edilecek ve beyan edilen bilgiler aile reisi için düzenlenen ekim ve sayım defterine kaydedilecektir. Ayrıca defterin üst kısmındaki ilgili tabloya ziraî kazancı olan eş ve çocukların ad ve soyadları yazılacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun 93 üncü maddesinin son fıkrasında eşin ayrı yaşaması halinde aile reisi beyanı esası uygulanmıyacağı belirtildiğinden, Medenî Kanunun cevaz verdiği hallere münhasır olmak üzere ayrı yaşayan eşin ziraî faaliyetleri aile reisi tarafından değil, eşin kendisi tarafindan beyan olunacak ve bu beyan için ayrı bir ekim ve sayım defteri takımı düzenlenecektir.

Aile reisi beyanında sadece Medenî Kanun hükümlerine tevfikan yapılan evlenmeler esas alınacaktır.

D _ Ekim ve Sayım Defteri ile Diğer Basılı Kâğıtların Alınıp Verilmesi :

_ Defter ve basılı kâğıtların muhtarlıklara verilmesi : Her sene Ekim ayının 25 inci gününe kadar vergi dairelerince bölgeleri içinde bulunan mahalle veya köy muhtarlarına kâfi miktarda ekim ve sayım defteri cildi zimmetle verilir. Ekim ve sayım defterleri tevziatına tahsis edilen ayrı bir zimmet defterine (Muhtarlığın adı, muhtarın adı ve soyadı, teslim tarihi ve defterin sıra numarası) kaydedilerek, defterin ilgili hanesi muhtar tarafından imza edilir veya şahsî mühür basılır.

Vergi dairesince aynı müddet içinde muhtarlara :

_ Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin hiç beyanda bulunmayan veya yanlış beyanda bulunan çiftçileri beyanda bulunmaya veya beyanlarını düzeltmeye davette kullanacakları (Örnek gelir 41 numaralı) davet varakaları,

_ Muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete rağmen süresi içinde beyanda bulunmayan veya beyanlarını düzeltmeyen çiftçilerin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılacak (Örnek gelir 42 numaralı) bildirme varakaları,

Ekim ve sayım neticeleri hakkında muhtar ve ihtiyar heyetince düzenlenecek (Örnek gelir 40 numaralı) ekim ve sayım tutanakları,

Kâfi miktarda verilir. Bu basılı kâğıtlar zimmet defterine kaydedilmez.

_ Defter ve basılı kâğıtların teslim alınması : Muhtarlar tarafından, ekim ve sayım beyan müddetinin sonu olan Kasım ayı nihayetine kadar düzenlenen (Vergi dairesine verilecek ekim ve sayım defteri) yaprakları Aralık ayının 16 ncı günü akşamına kadar, davet üzerine ve davet süresinin sonuna kadar düzenlenen (vergi dairesine verilecek ekim ve sayım defteri) yaprakları, (Davet varakaları) nın vergi dairesine verilecek nüshaları, hiç beyanda bulunmayan veya yanlış beyanda bulunan çiftçiler için düzenlenen (Bildirme varakaları) nın vergi dairesine verilecek nüshaları ve (Ekim sayım tutanağı) Aralık ayının 31 inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine teslim edilecektir.

Teslim olunan işbu vesikâlar mukabilinde vergi dairesince iki nüsha (örnek gelir 39 numaralı) Ekim sayım makbuzu tanzim edilerek bir nüshası muhtara verilecek, ikinci nüshası saklanacaktır.

Muhtarlıkça alındığı halde kullanılmamış olan ekim ve sayım defteri ciltleri ile diğer basılı kâğıtlar aynı şekilde Aralık ayının 31 inci günü akşamına, kadar vergi dairesine iade olunacaktır. Hiç kullanılmamış olarak iade edilen ekim ve sayım beyanına ait basılı kâğıtlar (Ekim sayım makbuzunda) gösterilmiyecektir. Sadece hiç kullanılmamış olarak geri verilen ekim ve sayım defteri ciltleri ilgili zimmet defterinin giriş tablosuna kaydedilecek, zimmet kaydının karşısına da işaret olunacaktır.

_ Çiftçinin bağlı olduğu vergi dairesi bölgesi dışında bulunan muhtarlıklarda yapılan beyanlar : Ekim ve sayım beyanının çiftçinin bağlı olduğu vergi dairesi bölgesi dışında bulunan bir muhtarlık nezdinde yapılması halinde, (Vergi dairesine verilecek ekim ve sayım defteri) yaprağı ile (Bildirme varakası) ve (Davet varakasının) bir örneği beyanı alan muhtarlıkça kendi bağlı bulunduğu vergi dairesine tevdi edilecek ve bu vergi dairesi tarafından derhal çiftçinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

E _ Ekim ve Sayım Defterleri ile Diğer Basılı Kâğıtların Muhafazası :

Vergi dairelerince her seneye ait ekim ve sayım defterleri, davet varakaları, bildirme varakaları ve ekim ve sayım tutanakları muhtarlıklar itibariyle ayrı ayrı dosyalarda muhafaza edilecektir.

Muhtarlıklar, muhtarlıkta kalacak ekim ve sayım defteri yaprakları, davet varakaları ve bildirme varakalarının birer nüshalarını muhafaza edeceklerdir. Kullanılmakta olan son ekim ve sayım defteri cildi içindeki doldurulmamış yapraklar da muhtarlıkta kalacak ve defterin, hangi sayfasına kadar kullanıldığı hususu (Ekim sayım tutanağının) altına not edilecek ve bu cihet vergi dairesince kontrol edilecektir.

2. Davet varakası :

Vergi Usul Kanununun 245 inci maddesi gereğince, ekim ve sayım beyanı süresinin sona ermesini müteakip, muhtar ve ihtiyar heyetlerince bulunması gerektiği halde hiç beyanda bulunmayan ve yanlış veya hakikate aykırı beyanda bulunan çiftçilerin beyana veya beyanlarını düzeltmeye davet edilmesinde (Örnek gelir 41 numaralı) davet varakası kullanılacaktır.

Muhtar ve ihtiyar heyetleri yapılan ekim ve sayım beyanlarının doğruluğunu ve beyanda bulunmayan mükellef olup olmadığını tahkik ederek, şayet mevcut olduğu takdirde hiç beyanda bulunmayan ve yanlış veya hakikate aykırı beyanda bulunan çiftçileri Aralık ayının 1 inci gününde (Davet varakası) tanzim etmek ve bunu ayni günde muhtarlığın kapısına asmak suretiyle Aralık ayının 16 gününe kadar beyana veya beyanlarını düzeltmiye davet ederler.

Davet varakası iki nüsha olarak tanzim edilir ve her iki nüshası da muhtar ve ihtiyar heyeti azaları tarafından imzalanır veya şahsî mühür ile mühürlenir. Ayrıca muhtarlık mühürü de basılır. Beyana davet sebebi hanesine: (Beyanda bulunmamak) veya (Yanlış beyanda bulunmak) ibarelerinden biri kaydedilir.

Davet varakasının bir nüshası Aralık ayının 16 günü akşamına kadar muhtarlığın kapısında bırakılır ve müteakip günde buradan alınarak muhtar tarafından muhafaza edilir. Diğer nüshası ise Aralık ayının 31 inci günü akşamına kadar makbuz mukabilinde vergi dairesine teslim edilir.

Davet varakasının asılması ve indirilmesi ayrı ayrı zabıtlarla tesbit olunur.

Beyana davet olunacak mükelleflerin kaydı için bir adet davet varakası kâfi gelmediği takdirde, müteaddit davet varakaları tanzim olunabilir.

 

3. Bildirme varakası :

Vergi Usul Kanununun 245 inci maddesi gereğince beyanda davet edilen çiftçilerin Aralık ayının 16 ncı günü akşamına kadar beyanda bulunmamalar veya beyanlarını tashih etmemeleri halinde, bu çiftçilerin durumlarının muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından vergi dairesine bildirilmesinde (Örnek gelir 42 numaralı) bildirme varakası kullanılacaktır.

(Bildirme varakası) iki nüsha olarak tanzim edilecek ve her iki nüshası da muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tarafından imzalanacak veya şahsî mühür ile mühürlenecektir. Ayrıca muhtarlık mühürü de basılacaktır. Bildirme varakasının aslı Aralık ayının 31 inci günü akşamına kadar makbuz mukabilinde vergi dairesine verilecek ve sureti de muhtar tarafından muhafaza edilecektir.

Beyan dışı bırakılan ziraî faaliyetler tablosuna :

Muhtar ve ihtiyar heyetince yapılan tahkikat sonunda tesbit edilen hiç beyanda bulunmamak veya yanlış beyanda bulunmak suretiyle münhasıran beyan dışı bırakılan ziraî faaliyet nevileriyle bunlara ait ölçüler (Dönüm, adet gibi) kaydedilir. Bildirme varakasının alt kısmındaki (İdarî tahkikat neticesi) tablosu vergi dairesi tarafından yapılacak tahkikat neticesinin kaydına mahsus olduğundan bu tabloya muhtarlıkça bir şey yazılmaz.

4. Ekim Sayım Tutanağı :

Ekim ve sayım beyanı neticelerinin tesbiti gayesiyle muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından bir nüsha olarak (Örnek gelir 40 numaralı) ekim sayım tutanağı düzenlenerek, Aralık ayının 31 inci günü akşamına kadar makbuz mukabilinde vergi dairesine verilir.

(Ekim sayım tutanağında), Kanunî beyan müddeti olan Kasım ayı içinde kaç çiftçinin beyanda bulunduğu, beyan müddetinin hitamından sonra kaç çiftçinin beyana veya yanlış beyanını düzeltmiye davet olunduğu, bunlara verilen 16 Aralık gününe kadar olan ek süre içinde kaç çiftçinin beyanda bulunduğu veya beyanını düzelttiği, davete rağmen beyanda bulunmayan veya beyanını düzeltmiyen kaç çiftçi hakkında (Bildirme varakası) düzenlendiği adetler yazı ile yapılmak suretiyle belirtilir.

5. Ekim Sayım Makbuzu :

Muhtarlar tarafından vergi dairesine teslim edilen ekim ve sayım defterleri, davet varakaları, bildirme varakaları ve ekim sayım tutanakları için vergi dairesince iki nüsha halinde (Örnek gelir 39 numaralı) ekim sayım makbuzu tanzim edilir. Bu makbuz vergi dairesinin ilgili memuru ile muhtar tarafından imzalanır. Makbuzun aslı teslimatı yapan muhtara verilerek, sureti dip koçanında vergi dairesince muhafaza edilir.

Makbuz ciltlerinde müteselsil sıra numaraları mevcuttur.

İşbu tebliğde bahsedilen defter ve vesikalar Bakanlıkça bastırılmakta olup en kısa zamanda Defterdarlıklara irsal edilecektir. Alınmalarını müteakip derhal mülhakata tevzi olunmaları, gelen defter ve vesika miktarının ihtiyaca kifayet etmiyeceğinin anlaşılması halinde keyfiyetin derhal Bakanlığa (Gelirler Genel Md.) iş’arı işbu tebliğ hükümlerine ilgililerin ıttılâ kesbetmelerinin temini ve lüzumlu görülen sair tedbirlerin şimdiden ittihazı rica olunur.