Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 53)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 53)

53 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02/08/1961
Resmi Gazete No:

 

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince her sene yapılacak ekim ve sayım beyanlarında hizmet ifa eden muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına verilecek ücretlerin miktarı ve bunların tahakkuk ettirilmesinde riayet olunacak esaslar, mezkûr kanunun 246 ncı maddesine istinaden Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir :
1. Ekim ve sayım beyanında bulunması gereken çiftçilerin mevcut olmadığı mahalle ve köylerde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ifası iktiza eden herhangi bir hizmet bahis konusu olmadığından bu gibi mahalle ve köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti âzalarına ücret verilmiyecektir. Bu durumda olan mahalle ve köy muhtarlarının 52 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar dairesinde ekim ve sayım beyanı ile ilgili defter ve sair basılı kâğıtları vergi dairesinden almaları ve vergi dairesine teslim etmeleri, doğrudan doğruya muhtarlık sıfatının gerektirdiği vazifeler cümlesinden olup, muhtarların sadece bu hususa inhisar eden faaliyetlerinin ekim ve sayım beyanında ifa edilmiş bir hizmet addolunması mümkün değildir.

2. Aşağıda sayılan hallerden herhangi birisinin içine giren fiilleri tesbit olunan muhtar ve ihtiyar heyeti âzalarına maktu ve nisbî ücret verilmez :

a) Bulunması gerektiği halde ekim ve sayım beyanında bulunmayan yanlış veya hakikate aykırı beyanda bulunan çiftçilerin, Vergi Usul Kanununun 245 inci maddesine tevfikan (dava varakası) tanzimi suretiyle beyanda bulunmaya veya beyanlarını düzeltmeye davet edilmemesi;

b) Yukarıdaki fıkrada bahis konusu edilen davetin yapılmasına rağmen, beyanda bulunmayan veya beyanlarını düzeltmeyen çiftçilerin (bildirme varakası) tanzimi suretiyle vergi dairesine ihbar edilmemesi,

c) Ekim ve sayım beyanına ait defter vesair basılı kâğıtların -boş veya dolu olarak- Vergi Usul Kanunu ile 52 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen süreler içinde vergi dairesinden alınmaması veya vergi dairesine teslim edilmemesi,

d) Ekim ve sayım beyanında kullanılan defter vesair basılı kâğıtların düzenlenmesinde esasa müteallik hata ve noksanlara sebebiyet verilmesi, (ekim ve sayım defterinin ziraî faaliyet ve mahsul nevilerinin ve beyana tekaddüm eden vergilendirme dönemi içindeki satışların kaydına mahsus tabloları ile bildirme varakasının ziraî faaliyetin nevi ve miktarına ait tablosunda ve ekim ve sayım tutanağında yapılan hatalar, esasa müteallik hata sayılır.)

e) Yukarıki fıkralarda belirtilen hallerin dışında herhangi bir şekilde ekim ve sayım beyanı ile ilgili görevlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi,

Bu maddede sayılan fiillerin ücretin tediyesinden sonra tesbit edilmesi halinde, verilen ücret istirdat edilir. Herhangi bir sebepten ötürü istirdat mümkün olmadığı takdirde, müteakip senelerde yapılan ekim ve sayım beyanlar dolayısiyle tahakkuk eden ücretlerden istirdadı gereken miktar mahsup olunur.

3. Okuma ve yazma bilen muhtar ve ihtiyar heyeti âzalarının bulunmadığı köy ve mahallelerde yapılacak ekim ve sayım beyanlarında ekim ve sayım beyanı ile ilgili defter vesair basılı kâğıtların düzenlenmesi için başka şahısların vazifelendirilmesi halinde muhtar ve ihtiyar heyeti âzalarına okuma ve yazmaya müteallik bulunmayan diğer bütün vazifelerini (defter ve vesikaların vergi dairesinden alınması ve geri iade edilmesi gibi muhtarlık sıfatından mütevellit olanlar hariç) yerine getirmeleri ve ekim ve sayım defterlerinin vesair vesaikin düzenlenmesi sırasında hazır bulunmaları şartı ile, bu genel tebliğ esaslarına göre tesbit edilecek maktu ve nisbî ücret toplamının yarısı verilir.

4. Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesinde ekim ve sayım beyanı dolayısiyle sadece muhtar ve ihtiyar heyeti âzalarına ücret verileceği açıklandığından, okuma yazma bilen muhtar ve ihtiyar heyeti âzaları bulunmayan köy ve mahallelerde ekim ve sayım beyanına müteallik defter ve sair basılı kâğıtların düzenlenmesi ile görevlendirilen diğer şahıslara, mezkûr maddeye istinaden ücret verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ekim ve sayım beyanında vazife görmek üzere başka mahallerden ekim ve sayım beyanı yapılacak köylere gönderilenlere Harcırah Kanunu hükümlerine tevfikan yevmiye ve yol masrafları verilir.

Vergi Usul Kanununun 243 üncü maddesine göre, valiliklerin kayıt işlerini kendi imkânları ile ifa edemeyecek durumda olan muhtarlıklara yardımda bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, ekim ve sayım beyanı işlemlerinin aksaklığa meydan vermeden ve en az masrafla yürütülmesinin temini için, valiliklerce gerekli tedbirlerin alınması ve bu meyanda okuma yazma bilen muhtar ve ihtiyar heyeti azalarının mevcut olmadığı köy ve mahallelerde yapılacak ekim ve sayım beyanlarında :

a) Bahis konusu köy ve mahallelerde devamlı olarak vazife ifa eden memurların veya devamlı olarak ikâmet eden şahısların görevlendirilmesi;

b) Yukardaki fıkrada belirtilen imkânın mevcut olmadığının kesin olarak anlaşılması halinde, ekim ve sayım beyanı yapılacak köy veya mahallenin bölgesine dahil olduğu vergi dairesinin bulunduğu yerde vazifeli (maaşı 500 lirayı geçmeyen) memurların ilgili köy veya mahallelere gönderilmesi yoluna gidilmesi;

lâzımdır.

Muhtar ve ihtiyar heyeti azalarından sadece birinin veya birkaçının okuma yazma bilmesi halinde, ekim ve sayım beyanında diğer memur ve şahıslar vazifelendirilmez.

5. Vergi Usul Kanunu hükümleri ile işbu genel tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak ekim ve sayım beyanına ait bilcümle vazifelerini hatasız ve noksansız olarak ifa eden muhtar ve ihtiyar heyeti azalarından her birine

a) 25 lira maktu ücret;

b) Maktu ücrete ilâveten usule müteallik noksan ve hatalardan (işbu genel tebliğin 2 nci maddesinin (d) fıkrasında belirtilen hata ve noksanları dışında kalanlardan) ari olarak düzenlenen beher ekim ve sayım defteri takımı ile bildirme varakası takımı için 1 lira hesabiyle nisbi ücret,

verilir.

Ekim ve sayım beyanına tabi olmayan çiftçiler için düzenlenen ekim ve sayım defter-leri ile bildirme varakaları, fuzulen düzenlenen ekim ve sayım defteri ile bildirme varakaları ve usule müteallik hata ve noksanları (ekim ve sayım defterleri ile bildirme varakalarının imza ve tasdik edilmemesi ve 2 inci maddesinin (d) fıkrasında sayılanlar dışında kalan bilcümle hata ve noksanları) muhtevi ekim ve sayım defterleri ile bildirme varakaları için nisbî ücret ödenmez.

Aynı muhtarlık itibariyle düzenlenen ekim ve sayım defterleri ile bildirme varakalarının tamamı yukarıda belirtilen durumda ise, ilgili muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına maktu ücret dahi verilmez.

6. Ekim ve sayım beyanında ifa ettikleri hizmetler dolayısiyle muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına verilecek ücretler, ilgili vergi dairesi müdürü ve vergi dairesine mensup iki memurdan kurulu bir heyet marifeti ile tesbit edilir.

Bu heyet en geç her sene Nisan ayının başından itibaren çalışmalarına başlamak suretiyle, vergi dairesinin bölgesi içinde bulunan muhtarlıkların ekim ve sayım beyanı ile ilgili vazifelerini ne şekilde yerine getirdikleri hususu, o zamana kadar vergi dairesince ekim ve sayım beyanı mevzuunda yapılmış olan tahkikat neticelerini de nazara almak suretiyle, inceler ve çalışmalarını en geç Nisan ayı sonuna kadar ikmal eder.

Mezkûr heyet tarafından çalışmaların tamamlanmasından sonra mahiyetleri aşağıda belirtilen tutanaklar üç nüsha halinde düzenlenerek bunlardan bir nüshası vergi dairesinin kapısına beş gün müddetle talik olunur:

a) Maktu ve nisbî ücretlerden her ikisine de hakkı olmadığı tesbit edilen muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına ait olarak, bunların ad ve soyadlarını, muhtarlığın adını ve ücretin hak edilememesi sebeplerini muhtevi bir tutanak.

b) Sadece nisbi ücrete hakkı olmadığı tesbit edilen muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına ait olarak, bunların ad ve soyadlarını, muhtarlığın adını, hak edilemeyen nisbi ücret hak edememe sebeplerini muhtevi bir tutanak.

c) Gerek maktu ve gerek nisbi ücreti hak eden muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına ait bir tutanak. Bu tutanakla, muhtar ve ihtiyar heyeti azalarının ad ve soyadları, muhtarlığın adı, düzenlenen usule uygun ekim ve sayım defteri ile bildirme varakalarının adedi, hak edilen maktu ve nisbi ücret miktarları gösterilir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ifası rica olunur.