Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 55)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 55)

55 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 28/12/1961
Resmi Gazete No:

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi hükmü dairesinde yeniden hazırlanmış olan amortisman nisbetlerini gösterir cetveller ilişiktir. Bu nisbetler, aynı kanunun 318 inci maddesi gereğince 1961 hesap döneminden itibaren uygulanacaktır.
Bu itibarla, 1960 hesap dönemi sonuna kadarki devrelere ait vergilendirmelerde 3 seri sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve bu tebliğ ile alâkalı olarak münferit müracaatlar üzerine Bakanlığımızca tâyin ve tebliğ edilmiş bulunan muktezalar dairesinde muamele ifası lâzım gelir.

Buna nazaran, 1960 hesap dönemi sonuna kadar itfa edilmemiş amortismana tâbi iktisadî kıymetler ile 1961 ve mütaakıp hesap dönemlerinde işletmeye ithal edilmiş veya edilecek olan iktisadî kıymetlerin amortisman paylarının, bu tebliğe bağlı cetvellerdeki esaslara ve nisbetlere göre hesap ve tefrik edilmesi icabeder.

Bilfarz 1955 yılında 30.000 lira değerle işletmeye ithal edilmiş olan ve 3 seri sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine bağlı amortisman listesinde % 10 nisbetinde amortismana tâbi tutulacağı belirtilen, bir iktisadî kıymet için bu kere % 15 nisbet tâyin edilmiş ise, bu takdirde, 1960 hesap dönemi sonuna kadar her dönem için 30.000 X 10 / 100 = 3.000 lira olmak üzere 6 yıllık amortisman payının toplamı olan 300 X 6 = 18000 liranın mezkûr kıymetin değerinden tenzili sonunda 30.000 – 18.000 = 12.000 liranın henüz itfa edilmemiş değer bakıyesi olduğu görülür. Bu bakıye 1961 hesap döneminden itibaren yeni % 15 nisbet nazara alınarak itfa olunacağından 1961 ile mütaakıp dönemlerde artık 3.000 lira değil, 30.00 X 15 / 100 = 4500 lira amortisman payı tefrik edilebilecek ve böylece evvelki nisbete nazaran 1961 hesap döneminden itibaren daha 4 hesap dönemi devam etmesi lâzım gelen amortisman tefriki işi, yeni nisbete göre 3 üncü hesap dönemi sonunda hitama ermiş olacaktır.

Bilgi edinilmesi ve Amortisman tatbikatında cetvellerin baş kısmındaki izahatın ayrıca gözönünde tutulması rica olunur.

İZAHAT

1. Her bir sanat ve iş kolunda kullanılan amortismana tâbi kıymetler için uygulanacak amortisman nisbetleri o sanat ve iş koluna ait tabloda gösterilmiştir.
2. Muhtelif sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tâbi kıymetler müşterek mahiyette genel tabloda toplanmış ve bunlara ait amortisman nisbetleri bu tabloda belirtilmiştir.

3. Amortisman tatbikatında, evvel emirde, üzerinden amortisman tefrik edilecek kıymet taallûk ettiği özel tabloda aranılır, bu tabloda bulunursa hizasındaki nisbet nazara alınır. Özel tabloda mevcut olmayan kıymetlerin ise genel tabloda yer alıp almadığı araştırılarak varsa bu nisbetin esas alınması gerekir.

4. Özel tablosu mevcut olup gerek bu tabloda gerek genel tabloda amortisman nisbeti yazılı olmayan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tâbi bulunan kıymetlere uygulanacak amortisman nisbetleri, bu kıymetlerin (özel tabloda yoksa) genel tabloda yazılı aynı mahiyetteki benzerleri için gösterilen miktarlardır.

5. Özel tablosu mevcut olmayan sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler için genel tabloda da amortisman nisbeti gösterilmemiş olması halinde, bu kabîl kıymetler için uygulanacak amortisman nisbeti, o sanat ve iş kolunun mahiyeti itibariyle benzeri sanat ve iş koluna ait özel tabloda aynı mahiyetteki kıymet için gösterilen miktardır.

 

EK 1: GENEL TABLO