Web tasarım faaliyetinin basit usulde mükellefiyet için engel teşkil edip etmediği.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumla Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

62030549-120[46-2018/673]-E.6625

03.01.2020

Konu

:

Web tasarım faaliyetinin basit usulde mükellefiyet için engel teşkil edip etmediği.

 

 

İlgi

:

28/05/2018 tarihli ve 1887362 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, web tasarımı faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, yaptığınız faaliyete ilişkin olarak basit usulde mükellef olmak istediğinizi, aynı zamanda limited şirket ortağı olduğunuzu belirterek, web tasarımı faaliyetini ikametgah adresinizde yapmanızın ve şirket ortaklığınızın basit usulde mükellef olmanıza engel teşkil edip etmediği hususlarında bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta olup Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmaktadır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; “Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

 

Aynı Kanunun 47 nci maddesinde;

 

Basit usule tabi olmanın özel şartları,

 

1-Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

 

2-İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde (2018 yılı için 7.400 TL’yi), diğer yerlerde (2018 yılı için 4.900 TL’yi) aşmamak.

 

3-Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak.

 

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.”

 

şeklinde belirtilmiştir.

 

Bu hüküm uyarınca, bir ticaret erbabının, işinde bilfiil çalışması veya işin sevk ve idaresi ile uğraşması durumunda, söz konusu bentteki şartları taşıdığı kabul edilmektedir. Anılan şartların taşınması kaydıyla web tasarımı faaliyeti nedeniyle basit usulde vergilendirilme imkanından faydalanılması mümkündür.

 

Diğer taraftan, Başkanlığımız sicil kayıtlarına göre, … Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketinin ortağı ve aynı zamanda genel müdürü olduğunuz anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, web tasarım faaliyetiniz ile birlikte ortağı olduğunuz limited şirketin genel müdürü olmanız nedeniyle, bilfiil işinizin başında bulunmak koşulunu ihlal etmiş olmanızdan ötürü basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.