Yıllık gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi yasal süresinden önce verilebilir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi yasal süresinden önce verilebilir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/12

 

Konusu : Yıllık Beyannamelerin Süresinden Önce Verilebilmesi
Tarihi : 30.01.2004
Sayısı : GVK-12/2004-4 Yıllık Beyannameler
İlgili olduğu maddeler : GVK Madde 92, KVK Madde 21
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari kazanç, zırai kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.

1 – Giriş

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve verginin ödeme süreleri 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Beyannamesini bu sürelerden önce vermek isteyen mükelleflerle ilgili yapılacak işlemler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2-Yıllık Beyannamelerin Yasal Süresinden Önce Verilebilmesi :

Yıllık gelir vergisi beyannamesi; geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerce takip eden yılın 1-15 Şubat, diğer gelir vergisi mükelleflerince 1-15 Mart tarihleri içinde verilmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi beyannamesi ise, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın ilk onbeş günü içinde (1-15 Nisan) verilecektir.

Söz konusu beyannameler yukarıda belirtilen sürelerden önce de verilebilir. Beyannamelerin süresinden önce verilmesi halinde, vergi dairelerince tahakkuk fişi düzenlenerek mükellef nüshası mükellefe verilecek veya posta adresine gönderilecektir. Bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergiler beyannamelerin yasal verilme süresi içinde tahakkuk edeceğinden, düzenlenen tahakkuk fişinde anılan beyannamelerin verilme süresinin ilk günü, tahakkuk tarihi olarak ayrıca belirtilecektir.

Mükelleflerce kanuni süresinden önce verilen beyannameler ile ilgili olarak mahsup veya iade talebinde bulunulması halinde, bu talepler beyanname vermeye ilişkin kanuni süre başladıktan sonra yerine getirilecektir.

Duyurulur.

 

Osman ARIOĞLU
Bakan a
Gelirler Genel Müdürü