Yıllık, muhtasar ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süreleri

Yıllık, muhtasar ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süreleri

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/10

 

Konusu : Yıllık, muhtasar ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süreleri
Tarihi : 07/01/2004
Sayısı : GVK-10/2004-2/Muhtasar Beyanname-1
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 63, 92, 94, 98, 119, Mükerrer Madde 120
İlgili olduğu kazanç türleri : Tevkifata tabi kazanç ve iratlar

1 – Giriş

Gelir Vergisi Kanununun 92, 98, 119 ve Mükerrer 120 nci maddelerinde 4842 ve 5035 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ile yıllık beyannamenin verilme süresi, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların tevkif ettikleri vergileri beyan etme ve ödeme süreleri 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
Bu düzenlemelere göre; yıllık beyannamenin verilme süresi, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkif edilen vergilerin muhtasar beyanname ile bildirilmesi ve ödenmesine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Yıllık Beyannamenin Verilme Süresi

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, bir takvim yılına ait beyannamenin, basit usule tabi olanlar için izleyen yılın Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar, diğerleri için ise Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 2003 yılı gelirlerine ait beyanname, basit usule tabi olan mükellefler için 1-15 Şubat 2004, diğerleri için ise 1-15 Mart 2004 tarihleri arasında verilecektir.

3- Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve onyedinci günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-10 Şubat 2004 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

4- Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme ve Ödeme Süresi

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edecekler, vergileri ise yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeyeceklerdir.

Söz konusu uygulama, 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, 2003/Aralık dönemine ait muhtasar beyannamenin 20 Ocak 2004 tarihi akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi ve vergilerin 26 Ocak 2004 tarihi akşamına kadar ödenmesi gerekir.

5- Üç Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme ve Ödeme Süresi

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamı olan üçer aylık dönemlere ait muhtasar beyannamelerin verilme süresi, 01 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yirminci günü akşamı olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2003 yılı Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan döneme ilişkin muhtasar beyannamenin, 20 Kasım 2003 tarihine kadar verilmesi ve vergilerin aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Tevkif edilen vergilerin beyan ve ödeme sürelerinde 4842 ve 5035 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler sonucu, son döneme ait muhtasar beyanname 2003 yılı Kasım-Aralık aylarını kapsayacaktır. Bu döneme ait beyannamenin 20 Ocak 2004 tarihi akşamına kadar verilmesi ve vergilerin 26 Ocak 2004 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, üç aylık dönemler halinde muhtasar beyannamelerini veren işverenlerin yanında çalışan ücretlilerin, 2003 yılında özel gider indirimine konu olan harcamalarına ilişkin 20 Ocak 2004 tarihine kadar işverenlerine vereceği bildirime göre hesaplanacak vergi farkı, işverenlerce 2004 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan döneme ait olup 20 Nisan 2004 akşamına kadar verilmesi gereken muhtasar beyannamede mahsup edilerek hak sahiplerine ödenecektir.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü